خوط اختصاصی

با خرید خط اختصاصی امکان مدیریت،ارسال و دریافت پیامک را خواهید داشت

تفاوت خطوط اختصاصی و خطوط عمومی

در خطوط عمومی شما قابلیت دریافت پیام از سوی مخاطب را ندارید و تنها می توانید برای کاربران خود پیامک ارسال کنید و افرادی که دارای سامانه پیامکی هستند از این خطوط به صورت عمومی استفاده می کنند و مخاطب نمی تواند شماره آن را با نام شما در تلفن خود ذخیره کند . ولی در خطوط اختصاصی شما قابلیت ارسال و دریافت پیام را دارید و هنگامی که شما پیامکی را از مخاطب دریافت می کنید ،متن پیام و شماره ارسال کننده در پنل اس ام اس ذخیره می شود.

امکاناتی که خطوط اختصاصی در اختیار شما قرار می دهد 

خط اختصاصی امکاناتی را از قبیل دریافت انتقادات و پیشنهادات از سوی مخاطبین برای شما فراهم می آورد و همچنین می توانید برای مخاطبان نظرسنجی و مسابقه پیامکی برگزار کنید.

تفاوت خط اختصاصی درخواستی و غیر درخواستی

افرادی هستند که برای آنها اهمیتی ندارد با چه شماره ای پیامک ارسال کنند که در این صورت این افراد می توانند از خط اختصاصی غیر درخواستی استفاده کنند که هزینه آن هم پایین تر می باشد و در صورتی که شماره خط اختصاصی اهمیت داشته باشد این افراد می توانند از خط اختصاصی درخواستی استفاده کنند. 

قیمت خطوط اوپراتور 1000

 • تعداد ارقام
 • 14
 • 13
 • 12
 • 11
 • 10
 • 9
 • 8
 • غیر سفارشی (کاربران)
 • 20 هزار تومان
 • 40 هزار تومان
 • 65 هزار تومان
 • 120 هزار تومان
 • 150 هزار تومان
 • 190 هزار تومان
 • 290 هزار تومان
 • سفارشی (کاربران)
 • 30 هزار تومان
 • 70 هزار تومان
 • 120 هزار تومان
 • 220 هزار تومان
 • 300 هزار تومان
 • 380 هزار تومان
 • 530 هزار تومان
 • غیر سفارشی (نمایندگان)
 • 18 هزار تومان
 • 38 هزار تومان
 • 63 هزار تومان
 • 115 هزار تومان
 • 145 هزار تومان
 • 187 هزار تومان
 • 290 هزار تومان
 • سفارشی (نمایندگان)
 • 28 هزار تومان
 • 68 هزار تومان
 • 115 هزار تومان
 • 217 هزار تومان
 • 295 هزار تومان
 • 370 هزار تومان
 • 520 هزار تومان

قیمت خطوط اوپراتور 2000

 • تعداد ارقام
 • 12
 • 11
 • 10
 • 9
 • 8
 • کاربران
 • 190 هزار تومان
 • 260 هزار تومان
 • 360 هزار تومان
 • 625 هزار تومان
 • 1,200 هزار تومان
 • نمایندگان
 • 180 هزار تومان
 • 250 هزار تومان
 • 350 هزار تومان
 • 620 هزار تومان
 • 1,180 هزار تومان

قیمت خطوط اوپراتور 3000

 • تعداد ارقام
 • 14
 • 12
 • 10
 • کاربران
 • 20 هزار تومان
 • 80 هزار تومان
 • 90 هزار تومان
 • نمایندگان
 • 18 هزار تومان
 • 75 هزار تومان
 • 85 هزار تومان

قیمت خطوط اوپراتور50001

 • تعداد ارقام
 • 13
 • 12
 • 11
 • 10
 • 9
 • کاربران
 • 16هزار تومان
 • 26 هزار تومان
 • 37 هزار تومان
 • 70 هزار تومان
 • 90 هزار تومان
 • نمایندگان
 • 15,5 هزار تومان
 • 25,5 هزار تومان
 • 36 هزار تومان
 • 65 هزار تومان
 • 88 هزار تومان

قیمت خطوط اوپراتور 50002

 • تعداد ارقام
 • 13
 • 12
 • 11
 • 10
 • 9
 • کاربران
 • 20 هزار تومان
 • 35 هزار تومان
 • 40 هزار تومان
 • 60 هزار تومان
 • 90 هزار تومان
 • نمایندگان
 • 18 هزار تومان
 • 30 هزار تومان
 • 38 هزار تومان
 • 58 هزار تومان
 • 85 هزار تومان

قیمت خطوط اوپراتور50004

 • تعداد ارقام
 • 13
 • 12
 • 11
 • 10
 • 9
 • کاربران
 • 25 هزار تومان
 • 35 هزار تومان
 • 45 هزار تومان
 • 65 هزار تومان
 • 90هزار تومان
 • نمایندگان
 • 20 هزار تومان
 • 30 هزار تومان
 • 40 هزار تومان
 • 60 هزار تومان
 • 85 هزار تومان

قیمت خطوط اوپراتور 50005

 • تعداد ارقام
 • 13
 • 12
 • 11
 • 10
 • 9
 • کاربران
 • 20 هزار تومان
 • 35 هزار تومان
 • 45 هزار تومان
 • 65 هزار تومان
 • 90 هزار تومان
 • نمایندگان
 • 18 هزار تومان
 • 30 هزار تومان
 • 40 هزار تومان
 • 60 هزار تومان
 • 85 هزار تومان

قیمت خطوط اوپراتور 021

 • کاربران
 • 20 هزار تومان
 • نمایندگان
 • 15 هزار تومان